Regulamin ZFŚS

To od pracodawcy i zakładowej organizacji związkowej lub przedstawiciela załogi (gdy w szkole nie funkcjonują związki zawodowe) zależy oprocentowanie pożyczek mieszkaniowych, możliwość ich umorzenia oraz uzyskanie pomocy bezzwrotnej mieszkaniowej i świadczenia socjalne.

Ponadto w regulaminie ZFŚS można przewidzieć bezzwrotną pomoc na cele mieszkaniowe, tj. na częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem zajmowanego mieszkania, np. z tytułu czynszu; opłat za centralne ogrzewanie i dostawę ciepłej wody; zakupu opału i wywozu śmieci oraz nieczystości; udziału w kosztach eksploatacji i remontu budynków mieszkalnych – zasiłki.

Usługi ulgowe

Przyznanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu winno być uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z jego środków – podstawa prawna art. 8 ust.1 ustawy o zfśs. Wynagrodzenie pracownika to niekiedy tylko jedno z wielu źródeł dochodu rodziny, należy brać pod uwagę również jego dochody poza zakładem pracy. Wynagrodzenie nie odzwierciedla zatem kompleksowo sytuacji materialnej osoby ubiegającej się o pomoc socjalną. W tej sytuacji właściwym jest zastosowanie kryterium dochodu przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym (zlicza się wszystkie dochody członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie) – zasiłki rodzinne.

Świadczenia socjalne

Osoba uprawniona do świadczeń socjalnych składając wniosek o świadczenie winna złożyć stosowne oświadczenie o poziomie dochodów na członka rodziny. Pracownik, jeżeli chce otrzymać świadczenie z Funduszu, powinien się takiemu wymogowi informacyjnemu podporządkować. W przypadku odmowy złożenia przez pracownika oświadczenia o poziomie dochodów na członka rodziny spowoduje, że pracodawca odmówi przyznania świadczeń z zfśs, gdyż w takiej sytuacji trudno będzie określić sytuację życiową, rodzinną i materialną osoby ubiegającej się o świadczenie z Funduszu. Na potwierdzenie wiarygodności złożonych oświadczeń woli przez pracownika o dochodach na członka rodziny, pracodawca (szkoła – w jej imieniu dyrektor) może zażądać przedłożenia do wglądu PIT-u.

Podobne wpisy:

Be the first to reply

Dodaj komentarz