Prawo gospodarcze

15 Sty

Prawo gospodarcze jak każde inne prawo reguluje pewne stosunki prawne. Prawo gospodarcze jest to zespół norm prawnych regulujących stosunki społeczne, powstające w procesie produkcji dóbr i świadczenia usług. Normy te nie mają jednorodnego charakteru i można wśród nich wyróżnić dwie podstawowe grupy tj. normy o charakterze cywilnoprawnym czyli prywatne prawo gospodarcze i normy o charakterze administracyjno-prawnym czyli publiczne prawo gospodarcze.

Publiczne prawo gospodarcze to ogól norm cywilno-prawnych regulujących stosunki prawne pomiędzy przedsiębiorcami. Normy te zawarte są w kodeksie cywilnym i w kodeksie spółek handlowych. Publiczne prawo gospodarcze jest to prawo interwencji państwa i jego aparatu administracyjnego w sferę gospodarczą podyktowane interesem ogółu i interesem państwa.

Stosunki prawne

Pod względem podmiotowym chodzi tutaj o stosunki prawne, w których jako jedna ze stron zawsze występuje organ reprezentujący państwo. Pod względem przedmiotowym chodzi o zespół norm prawnych należących do różnych dziedzin prawa administracyjnego, cywilnego, finansowego i konstytucyjnego. Możemy powiedzieć, że prawo to ma charakter interdyscyplinarny. Źródła prawa gospodarczego są takie same jak źródła prawa powszechnego. Mogą być one wydawane na podstawie ustaw i w celu wykonania ustaw. Tym źródłem prawa jest zawsze sformalizowany akt władzy państwowej, który zawiera przepisy prawa.

Przepisy gospodarcze

Te przepisy gospodarcze muszą być wydawane w oparciu o przepisy powszechnie obowiązujące. W związku z tym muszą być one zawarte w aktach ustawodawczych, albo niższej rangi, ale wydawanych na podstawie ustawy i w celu wykonania ustawy. Podstawowym źródłem prawa jest konstytucja z 1997r. Następnym źródłem prawa są ustawy zwykłe. Kolejnym źródłem prawa są ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów wydawane na podstawie ustaw i w celu wykonania ustaw  oraz akty prawa miejscowego.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz