Prawo budowlane

Prawo budowlane najważniejszych jest to swego rodzaju akt stanowiący zbiór przepisów prawnych dotyczących i obejmujących sprawy budowania, nadzorowania, projektowania a także utrzymania budynku (czasem jego rozbiórki, bądź uporządkowania po katastrofie budowlanej) informacje budowlane.

Do najważniejszych obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Istnieje wiele rozporządzeń prawnych, np.: w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Budynki

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli. Postępowanie wyjaśniające w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej prowadzi właściwy organ nadzoru budowlanego. W tych przypadkach należy szczegółowo opisać stan po katastrofie oraz zmiany w nim wprowadzone. Terminem prawo budowlane w potocznym rozumieniu nazywamy ustawę – Prawo Budowlane. budowlanka W praktyce jest to nie tylko ta ustawa, ale również jej akty wykonawcze tzw. rozporządzenia.

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Najważniejsze z nich to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego czy Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Często wraz z Prawem budowlanym blisko funkcjonuje ustawa Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Architekt oświadczając w projekcie budowlanym o wykonaniu go zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawa budowlanego, zapewnia o wykonaniu go zgodnie z tymi wszystkimi ustawami i rozporządzeniami.

Podobne wpisy:

Be the first to reply

Dodaj komentarz