Postępowanie rozpoznawcze

Występujący w ramach każdego postępowania rozpoznawczego etap postępowania dowodowego odgrywa istotne znaczenie procesowe. Prawo cywilne, za pomocą prowadzonych w sprawie dowodów, organ procesowy dążyć będzie do ustalenia istnienia faktów mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.

Dowodem w sprawie cywilnej jest wszystko to, co stanowiąc nośnik informacji odzwierciedlającej w pełni badany stan rzeczy, umożliwi poznanie prawdy w oparciu o logiczną rekonstrukcję faktów jakie w dalszej kolejności stanową przecież podstawę faktyczną zapadłego w sprawie rozstrzygnięcia.

Dowodzenie prawdziwości twierdzeń

Na gruncie procesowym pojęcie dowodu utożsamiane jest z pojęciem środka dowodowego, a więc takiego, za pomocą którego strona (uczestnik) dowodzić będzie prawdziwości twierdzeń o istnieniu oznaczonych faktów wskazywanych na uzasadnienie powództwa (wniosku) lub podnoszonych w trakcie toczącego się postępowania zarzutów i jednego narzędzi, które rozstrzyga postępowanie cywilne. Tak więc co do zasady przedmiotem dowodu są fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie precyzyjniej zaś ujmując – twierdzenia stron procesu (uczestników postępowania nieprocesowego) o zaistnieniu takich faktów przytoczone bądź na uzasadnienie powództwa (wniosku), bądź jako zarzuty zgłaszane w trakcie toczącego się postępowania.

Przedmiot dowodu

Wyjątkowo też przedmiotem dowodu mogą być zasady doświadczenia życiowego, to jest zasady, jakie zostały ukształtowane zostały w ramach ogólnego ludzkiego doświadczenia albo w ramach poszczególnych nauk i sztuk, przemysłu, handlu itp. Ich dowodzenie, najczęściej za pomocą dowodu z opinii biegłego, służyć ma sądowi do ustalenia okoliczności faktycznych jak i dokonania ich prawidłowej subsumpcji prawnej na etapie orzekania merytorycznego. Co do zasady przedmiotem dowodu nie powinny być natomiast normy prawne wynikające z treści przepisów prawnych, mających zastosowanie dla rozstrzygnięcia spornego stosunku prawnego. Sąd winien bowiem znać obowiązujące przepisy prawne (zasada iura novit curia) i stosować je bez względu na to, czy pozostałe podmioty postępowania powołały się na mającą zastosowanie w danej sprawie normę prawną, czy tez powołały się na normę prawną w sposób niewłaściwy. Prawo cywilne i handlowe dopuszcza w razie wątpliwości sądu co do treści prawa obcego lub obcej praktyki sądowej prośbę do Ministra Sprawiedliwości o udostępnienie tekstu tego prawa oraz wyjaśnienie obcej praktyki sądowej.

Podobne wpisy:

Be the first to reply

Dodaj komentarz