Koszty leczenia ofiar z wypadków komunikacyjnych

Ostatnie miesiące przyniosły wiele emocjonujących dyskusji na temat pokrywania kosztów leczenia ofiar wypadków komunikacyjnych ze środków pochodzących ze składek ubezpieczeniowych za ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Tymczasem Rzecznik Ubezpieczonych korzystając ze swoich uprawnień do opiniowania projektów aktów prawnych przekazał Ministerstwu Zdrowia informacje co do propozycji resortu. W szczególnym stopniu zwracał tutaj uwagę na zagrożenia wynikające z tego nowatorskiego na polskim rynku ubezpieczeniowego rozwiązania postrzegając skutki planowanych zmian przez pryzmat ochrony interesów jego konsumentów.

Cele reformy

Należy zdawać sobie sprawę z faktu, że w ocenie Rzecznika Ubezpieczonych przyjęte są w projekcie generalne cele reformy, które wydają się co do zasady słuszne. Należy dodać, że dany projekt zarówno w pierwotnej wersji, jak i tej skierowanej na Radę Ministrów wywołuje wiele bardzo poważnych wątpliwości, które wymagają pogłębionej analizy i dłuższej dyskusji.

Stanowisko rzecznika

Rzecznik, prezentując swoje stanowisko do pierwotnego projektu, zwracał szczególną uwagę, że odrębnym zagadnieniem w projektowanej ustawie są wszelkie zapisy, które przewidują restrykcje wobec kierowców prowadzących pod wpływem, a zupełnie innym w swym charakterze kwestie związane z pokrywaniem przez wszystkich posiadaczy pojazdów kosztów leczenia ofiar wypadków. Wnioskował, aby te dwie zasadniczo różniące się płaszczyzny, którymi zajmuje się projekt ustawy, dyskutować odrębnie, gdyż istnieje obawa, aby te zagadnienia w czasie prac nie przenikały się, prowadząc do pochopnych i nietrafnych rozstrzygnięć. „sankcjonowaniem” za pomocą podwyższonej składki osób prowadzących pojazdy mechaniczne po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka.

Podobne wpisy:

Be the first to reply

Dodaj komentarz