Aktualności ZUS

Zgodnie z ogólną zasadą obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia nie istnieje, gdy zleceniobiorca pozostaje poza stosunkiem zlecenia w zatrudnieniu pracowniczym i zarabia w związku z tym kwotę co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami z kilku tytułów, innych niż umowa o pracę (która zawsze stwarza obowiązek odprowadzania składek) jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Może ona jednak dobrowolnie być objęta ubezpieczeniami także z pozostałych, wszystkich lub wybranych tytułów lub zmienić tytuł ubezpieczeń.

Zwolnienie ze składek ubezpieczeniowych

W konsekwencji drugie zlecenie wykonywane przez daną osobę jest zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne bez względu na wysokość przychodów z pierwszej umowy zlecenia (art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – t. j. Dz. U. z 2007 r. nr 11, poz. 74, z późn. zm.). Nie dotyczy to składki na ubezpieczenie zdrowotne, która jest opłacana od każdego z tytułów do ubezpieczenia. aktualności ZUS Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorców stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągany na podstawie umowy zlecenia, jeżeli w umowie tej (albo w innej umowie o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia) określono odpłatność za jej wykonywanie kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie.

Umowa zlecenie

Umowa zlecenia, która jest jedyną podstawą opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (czyli zleceniobiorca nie jest np. zatrudniony na podstawie stosunku pracy, w związku z którym zarabia co najmniej minimalne wynagrodzenie) rodzi obowiązek odprowadzania ich od wszystkich przychodów otrzymywanych w związku z wykonywaniem tej umowy przepisy zus. Przychodami tymi będzie przede wszystkim ustalone przez strony wynagrodzenie, ale także wszelkie inne świadczenia otrzymywane od zleceniodawcy (np. świadczenia związane z wyjazdami w celu wykonania zlecenia, ryczałt na użytkowany przez zleceniobiorcę samochód prywatny).

Podobne wpisy:

Be the first to reply

Dodaj komentarz